Viničné Šumice
Naposledy aktualizováno: 30.10.2019

Z HISTORIE KNIHOVNY VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH

   Knihovna ve Viničných Šumicích byla zřízena v roce 1923
s názvem Veřejně obecní knihovna. Byla umístěna v chodbě školy,  v jedné skříni. Počáteční stav knižního fondu byl 132 svazků, které byly převzaty z bývalé "Besídky".
   Půjčovalo se v neděli dopoledne. Knihovnu spravovala pětičlenná knihovní rada, která se scházela dle potřeby asi 2x ročně. Knih přibývalo velmi pomalu z obecního příspěvku a darů.
  
Prvním knihovníkem do roku 1926 byl správce školy František Šťastný, dále jen krátce učitelka Vlasta Šnédarová a v letech 1927-1935 vedl knihovnu učitel František Venera. Od roku 1936 převzal funkci knihovníka skladník z jedné brněnské firmy Jan Kubáň. Jako knihovník působil až do roku 1962, kdy pro nemoc musel knihovnu opustit. V té době již knihovna měla 2478 knih a pracovala pod názvem Místní lidová knihovna.
   V době působení pana Kubáně se knihovna několikrát stěhovala - do domu č. 257 u Petrželků, kde bylo v letech 1957-1961 sídlo národního výboru, dále do č. 119 hostince U Skřivánků, odtud do domu č. 53 u Zrnečků a opět zpět do školy.
   Po odchodu knihovníka pana Kubáně převzal knihovnu Josef Rychlík a knihovna se opět stěhovala do místnosti v požární zbrojnici. Po úmrtí knihovníka v roce 1970 převzala knihovnu
paní Libuše Rychlíková, která ji vedla  až do konce roku 2002.
    Knihovna se opět stěhovala, tentokrát do uvolněné budovy
č. 121 po zrušené prodejně potravin.Knihovna získala tři menší místnosti, nové plechové regály i nový nábytek. Za pomoci metodiček s Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích byly všechny knihy obaleny do bílého papíru nebo igelitu, byl vytvořen autorský, názvový a systematický katalog knih, naučná literatura rozdělena podle třídníků Mezinárodního desetinného třídění.Nové prostředí přispělo k estetičtějšímu vzhledu a knihovna se mohla poprvé zúčastnit soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu.

Knihovna v roce 1976

  
  

   V roce 1977 zaniklo v budově č. 119 pohostinství a knihovna, jejíž knihovní fond byl 6500 svazků a roční výpůjčky činily přes 10000 knihovních jednotek, se opět přestěhovala do větších adaptovaných prostor. Dřevěné obložení stěn, nový nábytek i šikovná knihovnice, to vše udělalo z knihovny příjemný prostor pro trávení volného času.

  Pod vedením paní Rychlíkové
a za  metodické pomoci pracovnic Okresní knihovny Brno-venkov se knihovna stala jednou z nejlepších knihoven nejen okresu Brno-venkov.
V soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu získala  postupně uznání krajského národního výboru, ministerstva kultury a v roce 1978 uznání - Vzorná lidová knihovna.
 

Knihovna v roce 1978

Nová budova  Výpůjční pult
 Dětské oddělení Oddělení beletrie

   Po organizační stránce se knihovna ve Viničných Šumicích v roce 1961 začlenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-2002 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov.
  Po zrušení okresních úřadů převzala řízení a financování knihovny Obec Viničné Šumice. Novou knihovnicí se stala paní Zdenka Puklová, knihovna prošla velkou aktualizací a revizí knihovního fondu a vydala se trnitou cestou k automatizaci. Byl zakoupen počítač a tiskárna a od roku 2005 je čtenářům k dispozici zdarma veřejná internetová stanice.
   V roce 2006 knihovna dostala druhý počítač, základní moduly automatizovaného knihovního systému Clavius a paní knihovnice
začala záznamy o knihách vkládat do počítače.
  
V roce 2006 podala obec projekt na Ministerstvo kultury do programu VISK 3. Projekt nebyl bohužel přijat, a proto nemohla být automatizace dotažena do konce zakoupením modulu  www.katalog. To se podařilo až později.
   Automatizované půjčování knih bylo zahájeno v březnu 2007.   
   Provoz knihovny je hrazen z prostředků obce. Nové knihy se nakupují prostřednictvím regionální knihovny - Městské knihovny Kuřim a jsou také využívány výměnné soubory knih, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje středisková knihovna - Městská knihovna v Modřicích, která poskytuje také poradenskou službu.

    V dubnu roku 2016 se knihovna přestěhovala do nových prostor ve víceúčelové budově nedaleko obecního úřadu. 

Obec Viničné Šumice získala z Jihomoravského kraje na vybavení nové knihovny s projektem „Dodávka a montáž knihovny ve Viničných Šumicích“  v celkové výši 242 997 Kč dotaci 50 000 Kč. 

Dotační titul Obecní knihovny je spolufinancován Jihomoravským krajem. 

PROCHÁZKA PO NOVÉ KNIHOVNĚ 

 

 

 * 

VÝSLEDKY ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2015

Počet obyvatel obce:  1313

Knihovní fond
Celkem              Naučná lit.          Beletrie             Tituly časopisů
 7408                 2193              5215                     14

Nové knihy                     Výměnný fond
   214                                                      Soubory    Knihy
                                                                              375

Čtenáři                           Návštěvníci    
Celkem  z toho do 15 let                  knihovny    internetu     webu
 
185
                61                         2268          128       6565

Výpůjčky
             Pro dospělé              Pro mládež
Celkem        naučná   beletrie        naučná   beletrie          časopisy
 9281           513      5323          279      1928             1238