Vini?né Šumice
Naposledy aktualizováno: 30.10.2019

Z HISTORIE KNIHOVNY VE VINI?N?CH ŠUMIC?CH

   Knihovna ve Vini?ných Šumicích byla z?ízena v roce 1923
s názvem Ve?ejn? obecní knihovna. Byla umíst?na v chodb? školy,  v jedné sk?íni. Po?áte?ní stav knižního fondu byl 132 svazků, které byly p?evzaty z bývalé "Besídky".
   Půj?ovalo se v ned?li dopoledne. Knihovnu spravovala p?ti?lenná knihovní rada, která se scházela dle pot?eby asi 2x ro?n?. Knih p?ibývalo velmi pomalu z obecního p?ísp?vku a darů.
  
Prvním knihovníkem do roku 1926 byl správce školy František Šťastný, dále jen krátce u?itelka Vlasta Šnédarová a v letech 1927-1935 vedl knihovnu u?itel František Venera. Od roku 1936 p?evzal funkci knihovníka skladník z jedné brn?nské firmy Jan Kubá?. Jako knihovník působil až do roku 1962, kdy pro nemoc musel knihovnu opustit. V té dob? již knihovna m?la 2478 knih a pracovala pod názvem Místní lidová knihovna.
   V dob? působení pana Kubán? se knihovna n?kolikrát st?hovala - do domu ?. 257 u Petrželků, kde bylo v letech 1957-1961 sídlo národního výboru, dále do ?. 119 hostince U Sk?ivánků, odtud do domu ?. 53 u Zrne?ků a op?t zp?t do školy.
   Po odchodu knihovníka pana Kubán? p?evzal knihovnu Josef Rychlík a knihovna se op?t st?hovala do místnosti v požární zbrojnici. Po úmrtí knihovníka v roce 1970 p?evzala knihovnu
paní Libuše Rychlíková, která ji vedla  až do konce roku 2002.
    Knihovna se op?t st?hovala, tentokrát do uvoln?né budovy
?. 121 po zrušené prodejn? potravin.Knihovna získala t?i menší místnosti, nové plechové regály i nový nábytek. Za pomoci metodi?ek s Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích byly všechny knihy obaleny do bílého papíru nebo igelitu, byl vytvo?en autorský, názvový a systematický katalog knih, nau?ná literatura rozd?lena podle t?ídníků Mezinárodního desetinného t?íd?ní.Nové prost?edí p?isp?lo k esteti?t?jšímu vzhledu a knihovna se mohla poprvé zú?astnit sout?že Budujeme vzornou lidovou knihovnu.

Knihovna v roce 1976

  
  

   V roce 1977 zaniklo v budov? ?. 119 pohostinství a knihovna, jejíž knihovní fond byl 6500 svazků a ro?ní výpůj?ky ?inily p?es 10000 knihovních jednotek, se op?t p?est?hovala do v?tších adaptovaných prostor. D?ev?né obložení st?n, nový nábytek i šikovná knihovnice, to vše ud?lalo z knihovny p?íjemný prostor pro trávení volného ?asu.

  Pod vedením paní Rychlíkové
a za  metodické pomoci pracovnic Okresní knihovny Brno-venkov se knihovna stala jednou z nejlepších knihoven nejen okresu Brno-venkov.
V sout?ži Budujeme vzornou lidovou knihovnu získala  postupn? uznání krajského národního výboru, ministerstva kultury a v roce 1978 uznání - Vzorná lidová knihovna.
 

Knihovna v roce 1978

Nová budova  Výpůj?ní pult
 D?tské odd?lení Odd?lení beletrie

   Po organiza?ní stránce se knihovna ve Vini?ných Šumicích v roce 1961 za?lenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-2002 se stala pobo?kou Okresní knihovny Brno-venkov.
  Po zrušení okresních ú?adů p?evzala ?ízení a financování knihovny Obec Vini?né Šumice. Novou knihovnicí se stala paní Zdenka Puklová, knihovna prošla velkou aktualizací a revizí knihovního fondu a vydala se trnitou cestou k automatizaci. Byl zakoupen po?íta? a tiskárna a od roku 2005 je ?tená?ům k dispozici zdarma ve?ejná internetová stanice.
   V roce 2006 knihovna dostala druhý po?íta?, základní moduly automatizovaného knihovního systému Clavius a paní knihovnice
za?ala záznamy o knihách vkládat do po?íta?e.
  
V roce 2006 podala obec projekt na Ministerstvo kultury do programu VISK 3. Projekt nebyl bohužel p?ijat, a proto nemohla být automatizace dotažena do konce zakoupením modulu  www.katalog. To se poda?ilo až pozd?ji.
   Automatizované půj?ování knih bylo zahájeno v b?eznu 2007.   
   Provoz knihovny je hrazen z prost?edků obce. Nové knihy se nakupují prost?ednictvím regionální knihovny - M?stské knihovny Ku?im a jsou také využívány vým?nné soubory knih, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje st?edisková knihovna - M?stská knihovna v Mod?icích, která poskytuje také poradenskou službu.

    V dubnu roku 2016 se knihovna p?est?hovala do nových prostor ve víceú?elové budov? nedaleko obecního ú?adu. 

Obec Vini?né Šumice získala z Jihomoravského kraje na vybavení nové knihovny s projektem ??Dodávka a montáž knihovny ve Vini?ných Šumicích??  v celkové výši 242 997 K? dotaci 50 000 K?. 

Dota?ní titul Obecní knihovny je spolufinancován Jihomoravským krajem. 

PROCH?ZKA PO NOV? KNIHOVN? 

 

 

 * 

V?SLEDKY ?INNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2015

Po?et obyvatel obce:  1313

Knihovní fond
Celkem              Nau?ná lit.          Beletrie             Tituly ?asopisů
 7408                 2193              5215                     14

Nové knihy                     Vým?nný fond
   214                                                      Soubory    Knihy
                                                                              375

?tená?i                           Návšt?vníci    
Celkem  z toho do 15 let                  knihovny    internetu     webu
 
185
                61                         2268          128       6565

Výpůj?ky
             Pro dosp?lé              Pro mládež
Celkem        nau?ná   beletrie        nau?ná   beletrie          ?asopisy
 9281           513      5323          279      1928             1238