Vini?né Šumice
Naposledy aktualizováno: 30.10.2019

?TEME D?TEM 

Každý sudý týden v úterý od 16:30 hod. 

VZPOM?NKA NA FRANTIŠKA NEUŽILA

     V ned?li 22. dubna 2006 uspo?ádal kulturní výbor obce ve spolupráci s knihovnou vzpomínkové setkání ke 100. výro?í narození spisovatele Františka Neužila.
     Velmi nás pot?šilo, že jsme na setkání mohli p?ivítat spisovatelovu dceru paní Marcelu Zerhauovou, která vypráv?la své zážitky z d?tství i mládí a zodpovídala otázky p?ítomných.
     Je to velmi sympatická dáma a velice p?íjemn? se s ní povídalo. O to více nás pot?šilo, že v?novala do naší knihovny t?i svoje knihy. Píše pod jménem Marcela Neužilová a ve svých dílech se zam??ila na p?íb?hy ze sou?asnosti.  V knize ??Já jsem s tebou??  vypráví p?íb?h dvou mladých manželských dvojic, jejich d?tí a p?átel v dob? totality po sou?asnost. Povídková kniha ??Stopem??  se zam??uje na život lidí opušt?ných, zrazených, ohrožených nemocí nebo h?íchem, uražených a ponížených. Ale kolem nich našt?stí jsou ti, kte?í jsou ochotni pomoci. T?etí kniha ??Tma je nepohltila?? je p?íb?hem studentů brn?nského gymnázia, kte?í dobrovoln? navšt?vují d?tský domov, kde pomáhají p?i organizování akcí, i když se proto dostávají do různých problémů, ať už ve škole nebo doma. Všechny t?i knihy jsou zajímavé a poutavé a stojí za to si je p?e?íst.
   
Setkání zpest?ilo hudební a p?vecké vystoupení d?tí z mate?ské školy a um?lecké školy. P?i vybírání, ze kterých knih Františka Neužila vybrat, nastalo t?žké dilema. Nakonec jsme  tentokrát vybrali úryvky z knih, které se p?ímo dotýkají našeho kraje, jako je ??St?íbrné vzpomínání??, kde autor vzpomíná na své d?tství a mládí, které prožil v Pozo?icích a dále z nedaleké minulosti ??P?edevším nad?ji?? o vyškovské nemocnici a  nakonec z hlubší historie z bou?livého roku 1848, kterou je ??Milostný herbá???, odehrávající se na pozo?ickém panství. Nakonec ale úryvky z knih, které jsme vybrali,  poslucha?e p?esv?d?ily, že jeho knihy jsou ?tivé, psané krásným jazykem.

Myslíme si, že kdo tuto besedu navštívil, odcházel obohacený o p?kný zážitek.